Image

EIN DISTYLLBAIR UNIGRYW

"Distyllbair heb ei debyg..."

Pair copr sengl yw ein distyllbair wisgi sy’n cynhyrchu gwirod blasus hynod o gryf a phur ac fe’i cynlluniwyd gan Dr David Faraday, un o ddisgynyddion y gwyddonydd Fictoraidd a dorrodd dir newydd, Michael Faraday. Ers 2013 mae gennym bâr o’r peiriau hyn.

Tra bo’r rhan fwyaf o ddistyllfeydd yr Alban ac Iwerddon yn defnyddio system dau neu dri distyllbair gonfensiynol, mae’r dechnoleg sydd wedi’i datblygu ym Mhenderyn yn golygu y gellir cynhyrchu gwirod hynod o ‘flasus’ a glân o un distyllbair.

Fodd bynnag, yn 2014 aethom ati i gomisiynu pâr o ddistyllbeiriau ‘llusern’ Albanaidd eu harddull, sy’n ein galluogi i arbrofi gyda mathau newydd o wisgi.

Image

Bob bore rhoddir ein golchiad haidd brag ni ein hunain yn ein pair copr unigryw. Wrth i’r stêm gynhesu’r hylif mae’n dechrau ffrwtian ac mae’r anwedd yn codi i golofn gopr uwchben y distyllbair. Mae nifer o blatiau tyllog yn y golofn ac mae’r anwedd yn cyddwyso ar y plât cyntaf cyn dychwelyd i’r distyllbair.

Wrth i’r broses barhau, mae’r anwedd yn cyrraedd yr ail blât … ac yn y blaen, cyn anweddu a disgyn yn ôl i’r distyllbair; a phob cam yn troi’r gwirod yn llyfnach, yn feddalach ac yn fwy coeth na chynt. Maes o law mae’r gwirod yn cael ei dynnu o’r seithfed plât ar yr ail golofn a’i bibellu i mewn i’n diogell wirod wydr (gweler y llun uchod) lle y mae’n cyrraedd, yn llythrennol fesul tropyn, yn ystod y dydd.

Mae’r broses hudol nid yn unig yn trwytho’n gwirod crai gyda chryn gymhlethdod, dyfnder a chynildeb, ond mae hefyd yn cael gwared ar lawer o’r cyfansoddion cemegol annymunol – rhywbeth nad yw system ddistyllbair â phair confensiynol yn llwyddo i’w wneud. Pan fo’r gwirod yn cyrraedd y ddiogell gyda chryfder o 92% abv, sef yr uchaf yn y diwydiant, prin fod unrhyw olion o’r cyfansoddion cemegol hyn ac mae hyn yn hollbwysig yn ystod y broses o’i heneiddio mewn casgenni.

Caiff wisgi ei heneiddio mewn casgenni derw golosgedig, yn bennaf i gael gwared ar gyfansoddion cemegol annymunol gan fod y golosg a gaiff ei greu wrth i gasgenni derw gael eu llosgi neu’u golosgi cyn eu llenwi yn gweithredu fel hidlydd. Gan nad yw’r cyfansoddion cemegol hyn yn ein gwirod yn y lle cyntaf fwy na heb, rydym yn defnyddio casgenni i feithrin cymhlethdod, blas a dyfnder yn bennaf.

Caiff holl elfennau’r broses ddistyllu eu rheoli’n ofalus gan ein tîm distyllu sy’n golygu y gellir cynhyrchu gwrid o ansawdd cyson uchel. Bydd hyd yn oed mân amrywiadau hinsoddol yn achosi newidiadau cynnil yng nghymeriad y cynnyrch gorffenedig. Yn wahanol i’r rhelyw o gynhyrchwyr wisgi brag, rhoddir dyddiad ar ein holl sypiau o boteli a bydd arbenigwyr yn gallu blasu’r newidiadau lleiaf yn y blas o fis i fis.

Image

Image

PREN A DŴR

"Dŵr pur mwynol a’r casgenni bourbon gorau..."

Dylanwadir ar nodweddion unigol wisgi brag gan nifer o ffactorau gwahanol. Mae’r rhain yn cynnwys math ac ansawdd yr haidd brag a ddefnyddir, ffynhonnell y dŵr a chynllun a gweithrediad y distyllbair. Fodd bynnag, mae llawer o’r blas – a’r lliw terfynol – yn dibynnu ar y math o gasgenni pren a ddefnyddir ar gyfer aeddfedu.

PREN

Mae arddull gynhenid Penderyn yn deillio o’r defnydd o ddau fath o gasgenni. Ar gyfer yr aeddfedu cychwynnol rydym yn defnyddio casgenni bourbon gorau a ddewisir â llaw ac i orffen y wisgi rydym yn ei drosglwyddo i farilau barrique Portiwgeaidd a ddefnyddiwyd cyn hynny i aeddfedu gwin Madeira cyfoethog. Mae pob casgen yn cael ei gwylio yn ofalus a’i harogli’n rheolaidd nes bod y coed wedi rhoi ei flas llawn i’r wisgi a bod hwnnw’n berffaith.

Mae’n eiliad sy’n gofyn am fanylder cain y synhwyrau dynol i benderfynu arni, ac mae’n dau ddistyllwr, Laura ac Aista, yn hynod fedrus yn y maes hwn. Rydym yn chwilio am y casgenni gorau o ddistyllfeydd gorau Tennessee a Kentucky. Mae cyfran uchel yn dechrau eu bywyd yn Buffalo Trace, a gydnabyddir yn eang fel un o’r bourbons gorau yn y byd. Rydym yn defnyddio casgenni gan Evan Williams hefyd, sydd o ansawdd tebyg. Un o orllewin Cymru oedd Evan Williams a ddechreuodd ddistyllu ym 1783, ac felly caiff ei ystyried yn un o sylfaenwyr diwydiant Bourbon America.

Mae gennym berthynas arbennig gydag un o’r gweithfeydd cowper gorau sy’n cyflenwi’r tai Madeira gorau. Mae Madeira yn win melys, cymhleth hynod o brin a gynhyrchir ar yr ynys o’r un enw’n unig. Gall gael ei heneiddio am gan mlynedd a mwy. O dipyn i beth, bydd ein gwirod yn trwytholchi’r Madeira o’r derw, gan ddatblygu ysgafnder a chymhlethdod cynyddol.

O bryd i’w gilydd byddwn yn defnyddio pren gwahanol ar gyfer gwahanol fathau o wisgi Penderyn, ond mae’n wisgi blas mawn cain hyd yn oed (a gynhyrchir gan ddefnyddio casgenni blas mawn Albanaidd) yn cadw cymeriad y gwirod. Rydym yn defnyddio casgenni pren Port o Bortiwgal hefyd yn ogystal â chasgenni Sieri Oloroso sych o Sbaen i orffen ein wisgi.

DŴR

Mae Distyllfa Penderyn ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a daw’n dŵr o’n ffynhonnell bur ni ein hunain yn y calchfaen carbonifferaidd ymhell o dan y ddistyllfa. Dyma’r unig ddŵr a ddefnyddir yn y broses ddistyllu a blendio ac mae’n gynhwysyn hollbwysig yn ein wisgi brag. Mae’r ddistyllfa wedi’i lleoli uwchben dyfrhaen enfawr sy’n cynnwys ffurfiannau creigiau a ffurfiwyd tua 340 miliwn o flynyddoedd yn ôl.

Mae’r ddyfrhaen yn dal dŵr sy’n hidlo i lawr drwy’r graean gwaelodol gorchuddiol yn y calchfaen. Mae’r ffurfiant cyfan yn wely trwchus ac yn ddeunydd graenog mân i ganolig ei faint. Cafodd ei ddyddodi mewn amgylchedd morol bas yn wreiddiol.

Mae arwynebau hindreuliedig hynafol mewn rhai rhannau o’r ffurfiant, wedi’u gorchuddio â phridd cysefin tenau mewn mannau lle’r oedd y graig yn uwch na lefel y môr am amser byr cyn cael ei boddi eto.

Image

BANNAU BRYCHEINIOG

Uwchben y ddaear, yn ystod yr Oes Iâ, roedd fflochiau iâ oedd yn gorchuddio Gogledd Ewrop wedi cyrraedd y lledred lle mae Distyllfa Penderyn, oddeutu 2.6 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Wrth i’r iâ encilio yn ôl i’r Arctig, dechreuodd tirwedd heddiw ddod i’r amlwg.

Mae Penderyn o fewn ffiniau Geoparc Cenedlaethol y Fforest Fawr hefyd. Dim ond 100 o Geoparciau sydd yna ar draws y byd ac maent yn cael eu gweinyddu gan UNESCO fel ardaloedd sydd â ‘threftadaeth ddaearegol o bwys mawr.’


  • WELCOME TO PENDERYN DISTILLERY, THE HOME OF AWARD WINNING PENDERYN SINGLE MALT WELSH WHISKY AND OTHER HIGH QUALITY SPIRITS.

    Penderyn Distillery encourages responsible consumption.
    For more information about responsible drinking, go to www.drinkaware.co.uk

    By clicking the agree box you confirm that you are of a legal age to purchase alcohol in the country in which you reside. You are also agreeing to Penderyn’s terms. You can also review our Privacy Policy here.